การประกันภัยและอุบัติเหตุ

ข้อจำกัดความคุ้มครอง/การประกันภัย

ประเภทของความคุ้มครอง/การประกันภัย

●ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกาย/การเสียชีวิต (ของบุคคลที่สาม)
คุ้มครองส่วนที่เกินจากความรับผิดชอบของประกันภัยรถยนต์ประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม สูงสุดจำนวน 30 ล้านเยนสำหรับการบาดเจ็บ/การเสียชีวิตของบุคคลที่สาม
●ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ของบุคคลที่สาม)
คุ้มครองการชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม (ยานพาหนะ สถานที่ เป็นต้น)
●รถที่เช่า
คุ้มครองความเสียหายต่อรถที่เช่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การชน ถูกโจรกรรม หรือไฟไหม้
●ประกันภัยการบาดเจ็บ
การประกันภัยเพื่อคุ้มครองการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพของผู้ขับขี่/ผู้โดยสารภายในรถที่เช่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ความคุ้มครองของประกันภัยรวมอยู่ในค่าเช่าพื้นฐานแล้ว

การบริการและความคุ้มครองที่รวมอยู่แล้วจะมีอัตราแตกต่างกันตามแต่ละแผนประกันภัย (มีให้เลือก 2 แผน)
*ในแต่ละแผนประกันภัย Nippon Rent-A-Car จะมีค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัย/ความคุ้มครองที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้คุณจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

บริการหลัก 4 บริการ

1. ความช่วยเหลือบนท้องถนน (บริการฟรี 5 ครั้ง)

1. ความคุ้มครองยางรถและฝาครอบล้อ

การเปลี่ยนยางแบนเป็นยางอะไหล่ ค่าธรรมเนียมงานเปลี่ยนยางและค่ายางสำหรับยางแตก และค่าธรรมเนียมฝาครอบดุมล้อสำหรับฝาครอบดุมล้อที่สูญหายไม่มีค่าใช้จ่าย

*โปรดอย่าใช้ชุดอุปกรณ์ซ่อมยางแตก หากนำไปใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจริง

*หากไม่มียางอะไหล่ติดไปกับรถที่เช่า เราจะมีบริการขนส่งฟรีไปยังอู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

*คุณอาจได้รับการขอให้ชำระค่าซ่อมแซมหรือซื้อยางใหม่ ในกรณีดังกล่าว โปรดเก็บใบเสร็จไว้ เราจะชำระค่าใช้จ่ายคืนให้เมื่อคุณคืนรถและแสดงใบเสร็จ

*กรุณาติดต่อสำนักงานที่รับรถล่วงหน้าก่อนจะซื้อยางใหม่

*กรุณาซื้อยางใหม่ให้เป็นแบบเดียวกันกับยางที่แบน ในกรณีที่คุณซื้อยางที่แพงกว่า คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่วนต่าง

2. การพ่วงแบตเตอรี่

*ค่าใช้จ่ายสำหรับการชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

3. การเติมน้ำมันในกรณีที่น้ำมันหมด

*มีน้ำมันให้บริการปริมาณ 10 ลิตร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้งต่อการเช่าแต่ละครั้ง

4. การเปิดประตูเมื่อประตูล็อก

*ให้บริการเฉพาะกับกุญแจรถมาตรฐานเมื่อกุญแจอยู่ในรถ สำหรับสถานการณ์อื่นๆ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

5. การยกรถในกรณีที่ล้อใดล้อหนึ่งตกไหล่ทาง

*บริการฟรีหนึ่งครั้งต่อการเช่าในแต่ละครั้ง

*ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากมีการใช้รอกสลิงหรือเครน สำหรับการบริการครั้งที่สองเป็นต้นไป

*หากบางส่วนของรถเสียหาย จะถือเป็นอีกเหตุหนึ่ง

2. การช่วยเหลือทางโทรศัพท์ในกรณีที่เกิดปัญหา

*ข้อมูลการขนส่งรูปแบบอื่น

*ข้อมูลที่พัก

*ข้อมูลสถานีบริการน้ำมันที่ใกล้ที่สุด

*รถเช่าทดแทน
(อาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถจัดเตรียมให้ได้ขึ้นอยู่กับ สถานที่, เวลา, สถานะรถที่มีให้บริการ)

*ข้อมูลถนน เป็นต้น

3. ส่วนลดสำหรับค่าธรรมเนียมเกินเวลา

หากคุณคืนรถล่าช้าเนื่องจากการจราจรติดขัดหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด คุณจะได้รับส่วนลด 50% สำหรับค่าธรรมเนียมเกินเวลา โดยสูงสุดไม่เกิน 3 ชั่วโมง* ต้องแจ้งสาขาที่รับรถอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาคืนรถ

*ไม่มีส่วนลดในกรณีที่คืนรถล่าช้ากว่า 3 ชั่วโมง

*ไม่มีส่วนลดสำหรับโปรแกรมทัวร์หรือคูปองบางรายการ

*ไม่มีส่วนลดสำหรับค่าธรรมเนียมบริการเสริม รวมถึงประกันค่าเสียหายส่วนแรก (CDW)

4. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกระหว่างการเช่า (Halfway Cancellation Charge (HCC))

ไม่มีค่าธรรมเนียม HCC หากคุณคืนรถในระยะเวลาการเช่า

*ในกรณีที่ต้องการยกเลิกในระหว่างการเช่า กรุณาแจ้งไปยังสำนักงานที่เช่ารถและต้องได้รับการยินยอมก่อน

*ไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมหากการเช่าระยะแรกมีระยะเวลาต่ำกว่า 12 ชั่วโมง

*ไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับโปรแกรมทัวร์หรือคูปองบางรายการ

ข้อจำกัดความคุ้มครอง
การบาดเจ็บทางร่างกาย/การเสียชีวิต
ไม่จำกัดต่อบุคคล (รวมประกันภัยรถยนต์ประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม สูงสุด 30 ล้านเยน)
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ไม่จำกัดต่อการเกิดเหตุแต่ละครั้ง (ค่าเสียหายส่วนแรก: 50,000 เยน)
รถที่เช่า

สูงสุดไม่เกินมูลค่าตามราคาตลาดต่อการเกิดเหตุแต่ละครั้ง

(ค่าเสียหายส่วนแรก: 50,000 เยน สำหรับรถทั่วไป, หรือ 100,000 เยน สำหรับรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่กว่าคลาส T-D และ R-D; รถยนต์โดยสารที่มีขนาดใหญ่กว่าคลาส O-B, X-C, S-D และ Y-C และรถไมโครบัส)

การบาดเจ็บ

สูงสุด 50 ล้านเยนต่อบุคคล

ค่าชดเชยจะจ่ายให้สำหรับการบาดเจ็บของผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (รวมถึงการเสียชีวิตและทุพพลภาพบางส่วน) โดยไม่คำนึงถึงระดับความรับผิดชอบอันเป็นเหตุจากผู้ขับขี่ (สูงสุด 50 ล้านเยน: มูลค่าความเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายการรักษาทางการแพทย์ จะพิจารณาโดยยึดตามเงื่อนไขของนโยบายการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง)

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

ข้อจำกัดความคุ้มครอง
การบาดเจ็บทางร่างกาย/การเสียชีวิต
ไม่จำกัดต่อบุคคล (รวมประกันภัยรถยนต์ประเภทความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม สูงสุด 30 ล้านเยน)
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
30 ล้านเยนต่อการเกิดเหตุแต่ละครั้ง (ค่าเสียหายส่วนแรก: 50,000 เยน)
รถที่เช่า

สูงสุดไม่เกินมูลค่าตามราคาตลาดต่อการเกิดเหตุแต่ละครั้ง

(ค่าเสียหายส่วนแรก: 50,000 เยน สำหรับรถทั่วไป, หรือ 100,000 เยน สำหรับรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่กว่าคลาส T-D และ R-D; รถยนต์โดยสารที่มีขนาดใหญ่กว่าคลาส O-B, X-C, S-D และ Y-C และรถไมโครบัส)

การบาดเจ็บ

สูงสุด 30 ล้านเยนต่อบุคคล

ค่าชดเชยจะจ่ายให้สำหรับการบาดเจ็บของผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (รวมถึงการเสียชีวิตและทุพพลภาพบางส่วน) โดยไม่คำนึงถึงระดับความรับผิดชอบอันเป็นเหตุจากผู้ขับขี่ (สูงสุด 30 ล้านเยน: มูลค่าความเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายการรักษาทางการแพทย์ จะพิจารณาโดยยึดตามเงื่อนไขของนโยบายการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง)

CDW (Collision Damage Waiver)

ประกันค่าเสียหายส่วนแรก หรือ CDW (Collision Damage Waiver) คืออะไร *ไม่ใช่การประกันภัย

CDW จะทำให้คุณไม่ต้องรับผิดชอบในการชำระค่าเสียหายส่วนแรกที่เกี่ยวกับความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือ ยานพาหนะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
หากเกิดอุบัติเหตุมากกว่าหนึ่งครั้งภายในระยะเวลาการเช่าเดียวกัน CDW จะใช้ได้เฉพาะกับอุบัติเหตุครั้งแรกเท่านั้น

*คุณอาจไม่ยอมรับ/ปฏิเสธ CDW หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับรถได้

Nippon Rent-A-Car อาจไม่เสนอบริการ CDW ให้กับลูกค้าและ/หรือผู้ขับขี่อื่นๆ ดังต่อไปนี้

 • ◇ผู้ขับขี่ที่ Nippon Rent-A-Car ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเนื่องจากประวัติการเกิดอุบัติเหตุในอดีต

●ค่าเสียหายส่วนแรกของรถที่เช่า

สูงสุดตามมูลค่าตลาดต่อการเกิดเหตุแต่ละครั้ง (ค่าเสียหายส่วนแรก: 50,000 เยน สำหรับรถทั่วไป, หรือ 100,000 เยน สำหรับรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่กว่า คลาส T-D และ R-D; รถยนต์โดยสารที่มีขนาดใหญ่กว่าคลาส O-B, X-C และ S-D และรถไมโครบัส)

ค่าธรรมเนียมการสมัครประกันค่าเสียหายส่วนแรก (CDW)

1,100-2,200 เยน/วัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

*สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่อัตราค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียม CDW รายเดือนจะคำนวณจากระยะเวลา 15 วันเป็นอัตราเหมาจ่าย

NOC (Non-Operation Charge)

ค่าธรรมเนียมการไม่สามารถดำเนินงานได้ (NOC (Non-Operation Charge)) คืออะไร

หากต้องมีการซ่อมแซมรถหรือทำความสะอาดเนื่องจากอุบัติเหตุจากการจราจร คดี การโจรกรรม การใช้งานไม่ได้ มีรอยตำหนิ กลิ่นเหม็น (รวมถึงกลิ่นบุหรี่ในรถคันที่ห้ามสูบบุหรี่) หรือเหตุอื่นๆ อันไม่ได้เกิดจาก Nippon Rent-A-Car ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียม NOC ในฐานะส่วนหนึ่งของการชดเชยระหว่างการซ่อมแซมหรือทำความสะอาดรถ

เมื่อส่งคืนรถเช่าที่สาขาเดิมตามกำหนด
20,000 เยน
กรณีอื่นๆ
50,000 เยน

*ประกันค่าเสียหายส่วนแรก (CDW) จะไม่ครอบคลุมค่าธรรมเนียม NOC

*ไม่มีภาษีสำหรับค่าธรรมเนียม NOC

ECO (Extra Coverage Option)

หากคุณเลือกรับบริการตัวเลือกความคุ้มครองพิเศษ หรือ ECO (Extra Coverage Option) คุณจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม NOC ! *ไม่ใช่การประกันภัย

เมื่อส่งคืนรถเช่าที่สาขาเดิมตามกำหนด 0เยน
กรณีอื่นๆ

440 เยน/วัน รวมภาษีแล้ว

*ค่าธรรมเนียม ECO รายเดือนจะคำนวณจากระยะเวลาสูงสุด 15 วันเป็นอัตราเหมาจ่าย

Nippon Rent-A-Car may not offer the ECO for the following customers and/or additional driver(s):

 • ◇ผู้ขับขี่ที่ Nippon Rent-A-Car ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเนื่องจากประวัติการเกิดอุบัติเหตุในอดีต

กรณีที่การประกันภัย/ความคุ้มครองไม่สามารถใช้ได้

คุณต้องจัดการรถยนต์ของคุณตามสัญญาเช่า โดยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ใดๆ ต่อไปนี้ ในกรณีดังกล่าว การประกันภัย/ความคุ้มครอง/CDW/ECO จะไม่สามารถใช้ได้ หากเกิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับ Nippon Rent-A-Car ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่คุณต้องรับผิดชอบ คุณต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้กับ Nippon Rent-A-Car ในทันที

การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เช่น การแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและ Nippon Rent-A-Car ในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและ Nippon Rent-A-Car ในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดคดี ไม่ว่าความเสียหายจะรุนแรงเพียงใด มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ใดก็ตาม

การฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

การฝ่าฝืนกฎจราจร เป็นต้น การขับขี่ในภาวะมึนเมาจากสุรา ยาเสพติด ช่วงเวลาเช่าที่เกินจากที่ได้รับอนุญาต การขับขี่โดยผู้อื่นนอกจากผู้ขับขี่ และ/หรือผู้ขับขี่เพิ่มเติม การให้เช่าช่วงรถ การขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ การขับขี่โดยความประมาท การใช้งานรถที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดสาธารณะและศีลธรรม การไกล่เกลี่ยโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก Nippon Rent-A-Car เป็นต้น

การยกเว้นความคุ้มครองหรือค่าใช้จ่ายภายใต้นโยบายการประกันภัยหรือระบบการชดเชยที่เกี่ยวข้อง

ความเสียหายที่เกิดจากความจงใจ การขับขี่ในภาวะมึนเมาจากสุราหรือยาเสพติด ค่ายกรถหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่รถสูญหาย ยางแบนหรือเสียหาย การสูญหายของฝาครอบล้อ เป็นต้น รวมถึงความเสียหายในทรัพย์สิน และ/หรือสิ่งของที่ผู้เช่าหรือผู้ขับขี่เป็นเจ้าของ ใช้งานหรือเก็บรักษา

การไม่ใส่ใจต่อการใช้งานหรือดูแลรถที่เช่าอย่างเหมาะสม

การโจรกรรมรถในขณะที่จอดรถโดยเสียบกุญแจทิ้งไว้ กุญแจสูญหาย ความเสียหายจากการจอดรถที่ไม่เหมาะสม รอยตำหนิหรือกลิ่นภายในรถ (รวมถึงการสูบบุหรี่ในรถที่ห้ามสูบบุหรี่) อุปกรณ์เสริมของรถสูญหาย ความเสียหายเนื่องจากการใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่เหมาะสม ความเสียหายจากการขับขี่นอกเหนือจากบนถนน เช่น ชายฝั่งหรือเส้นทางที่น้ำไหลผ่าน เป็นต้น

*ในกรณีที่กุญแจสูญหาย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทสำหรับตัวกุญแจและค่าใช้จ่ายในการส่งมอบกุญแจ เป็นต้น

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือคดี

เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกครั้ง ไม่ว่าความเสียหายจะรุนแรงเพียงใด เกี่ยวข้องของบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นหรือไม่ กรุณาหยุดขับขี่ทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

*หากไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ การประกันภัย/ความคุ้มครอง/CDW/ECO อาจไม่สามารถใช้งานได้

1. อันดับแรก ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ

หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ โปรดเรียกรถพยาบาลทันที (โทร. 119)
จากนั้นให้เคลื่อนย้ายรถออกจากเส้นทางการจราจรอย่างรวดเร็ว

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในบริเวณที่เกิดเหตุ

ผู้เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุจะต้องแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ใดก็ตาม
กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อยื่นรายงานอุบัติเหตุ (Jiko Shomei) ซึ่งจะต้องใช้ในภายหลัง

3. ติดต่อศูนย์รับเรื่องอุบัติเหตุของเรา

*รายงานอุบัติเหตุต่อศูนย์รับเรื่องอุบัติเหตุของ Nippon Rent-A-Car ในบริเวณที่เกิดเหตุ กรุณาเก็บสัญญาเช่าไว้กับตัวและติดต่อหมายเลขต่อไปนี้

หมายเลขโทรฟรี: 0120-220-865 (โทรจากต่างประเทศ: 81-188889194)

*ในกรณีที่คุณไม่สามารถโทรไปยังหมายเลขโทรฟรีของศูนย์รับเรื่องอุบัติเหตุ (0120-220-865) ได้ เนื่องจากบริการโรมมิ่งต่างประเทศหรือโทรศัพท์ IP โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ภายในประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ (คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าโทรศัพท์)

โทรศัพท์ภายในประเทศญี่ปุ่น: 018-888-9194 (โทรจากต่างประเทศ:81-188889194)

*กรุณารอสักครู่เพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง

การจอดรถผิดกฎหมาย

กรุณาระมัดระวังอย่าจอดรถผิดกฎจราจร

ห้ามจอดหรือห้ามหยุดรถ
ห้ามจอดรถในเวลาที่กำหนด
สติกเกอร์แจ้งการจอดรถผิดกฎหมาย
(ตัวอย่าง)
 • 1. หากคุณพบสติกเกอร์แจ้งการจอดรถผิดกฎหมายติดอยู่บนรถของคุณ ให้ไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ทันที
 • 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำ ชำระค่าปรับ และเก็บใบเสร็จที่มีตราประทับเอาไว้
 • 3. เมื่อคืนรถ โปรดแสดงสติกเกอร์แจ้งการจอดรถผิดกฎหมายและใบเสร็จ
  หากเราไม่สามารถยืนยันการชำระค่าปรับของคุณได้ เราจะเรียกเก็บเงินมัดจำดังต่อไปนี้
 • เงินมัดจำ
  ・รถยนต์โดยสาร มินิแวน รถบรรทุกถึงคลาส T-C และรถบรรทุกสินค้า (ตู้แห้ง) ถึงคลาส R-D 25,000 เยน
  ・รถบรรทุกที่ขนาดใหญ่กว่าคลาส T-D และรถบรรทุกสินค้า (ตู้แห้ง) ที่ขนาดใหญ่กว่าคลาส R-E 30,000 เยน

  *เงินมัดจำจะคืนให้คุณหลังจากที่คุณชำระค่าปรับและแสดงใบสั่งพร้อมทั้งใบเสร็จหรือเอกสารรับรองการชำระค่าปรับ

เมื่อจอดรถ

กรุณาจอดรถในสถานที่ที่จัดไว้ แม้จะจอดเป็นระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม

ภาพพื้นที่จอดรถ

มิเตอร์กำหนดเวลาการจอดรถ

กฎจราจรและป้ายต่างๆ

กฎจราจรในประเทศญี่ปุ่น

1. การขับขี่ในประเทศญี่ปุ่นจะต้องขับชิดซ้าย ไม่อนุญาตให้เลี้ยวซ้ายระหว่างไฟแดง
อย่างไรก็ตาม หากไฟจราจรรูปลูกศรสีเขียวสว่างขึ้น คุณสามารถเลี้ยวได้

2. กรุณาตรวจดูให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนได้คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วเนื่องจากเป็นข้อบังคับตามกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น

3. การจำกัดความเร็วบังคับใช้กับถนนทุกเส้น ไม่ว่าจะเป็นถนนปกติหรือทางพิเศษ กรุณาขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กำหนดและขับขี่ด้วยความปลอดภัย

4. กรุณาจอดรถในสถานที่ที่จัดไว้ แม้จะจอดเป็นระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม

5. การใช้โทรศัพท์มือถือด้วยวิธีการใดๆ ในขณะขับขี่จะต้องโทษปรับ
กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่กำลังขับขี่

บทลงโทษสำหรับการดื่มแล้วขับ

บทลงโทษสำหรับการเมาแล้วขับมีความรุนแรงอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น ผู้ขับขี่อาจถูกลงโทษ แม้เพียงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แค่หยดเดียวก่อนการขับขี่
ไม่เฉพาะผู้ขับขี่เท่านั้นที่อาจถูกลงโทษ แต่รวมถึงผู้โดยสารที่โดยสารไปด้วย ห้ามขับขี่หลังจากการดื่ม แม้จะเพียงหยดเดียวก็ตาม

ทางด่วน/ถนนที่มีค่าผ่านทาง

ระบบ ETC (Electronic Toll Collection) ทำให้ผู้ขับขี่สามารถชำระค่าผ่านทางได้โดยไม่ต้องหยุดรถที่ประตูเก็บค่าผ่านทาง
ต้องเสียบบัตร ETC เข้ากับเครื่อง ETC ก่อนจะผ่านช่อง ETC บนทางพิเศษ
หากคุณไม่มีเครื่อง ETC โปรดผ่านไปยังช่อง ""一般(อื่นๆ)"".

ป้ายจราจรทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น

ขับขี่อย่างปลอดภัย

กรุณาคลิกเพื่อศึกษาวิธีการขับขี่และป้ายจราจรในประเทศญี่ปุ่น

การเติมน้ำมันรถ

● กรุณาเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่ใกล้สำนักงานที่จะคืนรถที่สุดก่อนคืนรถ

● หากไม่ได้เติมน้ำมัน Nippon Rent-A-Car จะเรียกเก็บค่าเติมน้ำมันโดยคิดจากระยะทางที่ขับขี่หรือเกจน้ำมัน
โปรดทราบว่าค่าเติมน้ำมันในกรณีดังกล่าวอาจสูงกว่าการเติมที่สถานีบริการน้ำมัน

●กรุณาเติมน้ำมันด้วยน้ำมันเบนซินหรือดีเซลตามที่กำหนดไว้โดยผู้ผลิตรถ

เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันแบบบริการตัวเอง

เมื่อคุณเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันแบบบริการตัวเอง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำมันรั่วหรือเติมน้ำมันผิดประเภท กรุณาติดต่อสำนักงานเช่าที่รับรถหากคุณเติมน้ำมันผิดประเภทโดยไม่ได้ตั้งใจ
ห้ามสตาร์ทรถ หากสตาร์ทรถอาจทำให้รถมีปัญหาเช่นการสูญเสียกำลัง การปล่อยควันดำ และเสียงกุกกัก
หากคุณสตาร์ทรถโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้จอดรถไว้ในที่ปลอดภัยทันที แล้วติดต่อสำนักงานเช่าที่รับรถ หากสำนักงานปิด กรุณาติดต่อฝ่ายให้ความช่วยเหลือบนท้องถนนของเราที่ 0120-081-365 (โทรจากต่างประเทศ: 81-188889194)

น้ำมันทั่วไป

หัวจ่ายน้ำมันสีแดงจะบรรจุน้ำมันทั่วไป กรุณาเลือกหัวจ่ายน้ำมันนี้เมื่อคุณเติมน้ำมันสำหรับรถยนต์โดยสาร (ส่วนใหญ่) รถมินิแวน รถตู้บรรทุก และรถบรรทุกขนาดเล็ก

น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูง

หัวจ่ายน้ำมันสีเหลืองจะบรรจุน้ำมันที่มีค่าออกเทนสูง ซึ่งเป็นประเภทที่เหมาะกับรถยนต์โดยสารบางประเภทเท่านั้น

น้ำมันดีเซล

หัวจ่ายน้ำมันสีเขียวจะบรรจุน้ำมันดีเซล กรุณาเลือกหัวจ่ายน้ำมันนี้เพื่อเติมน้ำมันรถที่มีเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้น