ตารางราคา

*ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน่วย: เยน)

*ดูฤดูกาลของแต่ละพื้นที่ได้ที่นี่

*อัตราคอร์สประกันภัย

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
S-C 9,900 9,900 12,100 15,400 12,100 2,200 1,100
S-D 15,400 15,400 20,900 27,500 19,800 3,300 2,200

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
S-C 10,560 10,560 12,760 16,060 12,760 2,310 1,100
S-D 16,060 16,060 21,560 28,160 20,460 3,410 2,200

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
S-C 10,890 10,890 13,310 16,940 13,310 2,420 1,100
S-D 16,940 16,940 22,990 30,250 21,780 3,630 2,200

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
S-C 11,550 11,550 13,970 17,600 13,970 2,530 1,100
S-D 17,600 17,600 23,650 30,910 22,440 3,740 2,200

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
S-C 12,650 12,650 15,400 19,250 15,400 2,640 1,100
S-D 20,900 20,900 29,150 36,850 25,850 4,180 2,200

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
S-C 13,310 13,310 16,060 19,910 16,060 2,750 1,100
S-D 21,560 21,560 29,810 37,510 26,510 4,290 2,200