ตารางราคา

*ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน่วย: เยน)

*ดูฤดูกาลของแต่ละพื้นที่ได้ที่นี่

*อัตราคอร์สประกันภัย

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
J-I 10,560 10,560 12,980 16,500 12,980 2,310 1,100
J-W 9,900 9,900 12,100 15,400 12,100 2,200 1,100

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
J-I 11,220 11,220 13,640 17,160 13,640 2,420 1,100
J-W 10,560 10,560 12,760 16,060 12,760 2,310 1,100

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
J-I 11,660 11,660 14,300 18,150 14,300 2,530 1,100
J-W 10,890 10,890 13,310 16,940 13,310 2,420 1,100

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
J-I 12,320 12,320 14,960 18,810 14,960 2,640 1,100
J-W 11,550 11,550 13,970 17,600 13,970 2,530 1,100

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
J-I 13,530 13,530 16,500 20,680 16,500 2,860 1,100
J-W 12,650 12,650 15,400 19,250 15,400 2,640 1,100

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
J-I 14,190 14,190 17,160 21,340 17,160 2,970 1,100
J-W 13,310 13,310 16,060 19,910 16,060 2,750 1,100