ตารางราคา

*ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน่วย: เยน)

*ดูฤดูกาลของแต่ละพื้นที่ได้ที่นี่

*อัตราคอร์สประกันภัย

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
V-A 5,280 6,600 9,350 10,450 7,700 1,320 1,100
G-H 4,400 5,500 6,600 7,700 5,500 1,100 1,430
D-B 5,500 7,150 9,900 11,550 8,250 1,320 1,430
D-D 8,250 10,450 13,750 15,950 11,550 2,200 1,430
T-H 4,400 5,500 6,600 7,700 5,500 1,100 1,100
T-S 4,950 6,050 7,700 9,350 6,600 1,100 1,100
T-C 7,590 9,350 12,650 15,400 11,000 1,650 1,100
R-D 10,450 12,650 15,950 19,800 13,750 2,200 2,200

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
V-A 5,940 7,260 10,010 11,110 8,360 1,430 1,100
G-H 5,060 6,160 7,260 8,360 6,160 1,210 1,430
D-B 6,160 7,810 10,560 12,210 8,910 1,430 1,430
D-D 8,910 11,110 14,410 16,610 12,210 2,310 1,430
T-H 5,060 6,160 7,260 8,360 6,160 1,210 1,100
T-S 5,610 6,710 8,360 10,010 7,260 1,210 1,100
T-C 8,250 10,010 13,310 16,060 11,660 1,760 1,100
R-D 11,110 13,310 16,610 20,460 14,410 2,310 2,200

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
V-A 5,280 6,600 9,350 10,450 7,700 1,320 1,100
G-H 4,400 5,500 6,600 7,700 5,500 1,100 1,430
D-B 5,500 7,150 9,900 11,550 8,250 1,320 1,430
D-D 8,250 10,450 13,750 15,950 11,550 2,200 1,430
T-H 4,400 5,500 6,600 7,700 5,500 1,100 1,100
T-S 4,950 6,050 7,700 9,350 6,600 1,100 1,100
T-C 7,590 9,350 12,650 15,400 11,000 1,650 1,100
R-D 10,450 12,650 15,950 19,800 13,750 2,200 2,200

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
V-A 5,940 7,260 10,010 11,110 8,360 1,430 1,100
G-H 5,060 6,160 7,260 8,360 6,160 1,210 1,430
D-B 6,160 7,810 10,560 12,210 8,910 1,430 1,430
D-D 8,910 11,110 14,410 16,610 12,210 2,310 1,430
T-H 5,060 6,160 7,260 8,360 6,160 1,210 1,100
T-S 5,610 6,710 8,360 10,010 7,260 1,210 1,100
T-C 8,250 10,010 13,310 16,060 11,660 1,760 1,100
R-D 11,110 13,310 16,610 20,460 14,410 2,310 2,200

คอร์สประกันภัยขั้นพื้นฐาน

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
V-A 5,280 6,600 9,350 10,450 7,700 1,320 1,100
G-H 4,400 5,500 6,600 7,700 5,500 1,100 1,430
D-B 5,500 7,150 9,900 11,550 8,250 1,320 1,430
D-D 8,250 10,450 13,750 15,950 11,550 2,200 1,430
T-H 4,400 5,500 6,600 7,700 5,500 1,100 1,100
T-S 4,950 6,050 7,700 9,350 6,600 1,100 1,100
T-C 7,590 9,350 12,650 15,400 11,000 1,650 1,100
R-D 10,450 12,650 15,950 19,800 13,750 2,200 2,200

คอร์สแบบรวมประกันความเสียหายส่วนเกินที่แนะนำ

คลาส 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง เพิ่ม 1 วัน จำนวนชั่วโมงที่เกิน CDW/วัน
V-A 5,940 7,260 10,010 11,110 8,360 1,430 1,100
G-H 5,060 6,160 7,260 8,360 6,160 1,210 1,430
D-B 6,160 7,810 10,560 12,210 8,910 1,430 1,430
D-D 8,910 11,110 14,410 16,610 12,210 2,310 1,430
T-H 5,060 6,160 7,260 8,360 6,160 1,210 1,100
T-S 5,610 6,710 8,360 10,010 7,260 1,210 1,100
T-C 8,250 10,010 13,310 16,060 11,660 1,760 1,100
R-D 11,110 13,310 16,610 20,460 14,410 2,310 2,200