Tohoku Expressway Pass Plan

วันและเวลาที่รับรถ

วันและเวลาที่คืนรถ

campaign image

Tohoku Expressway Pass

Tohoku Expressway Pass เป็นบริการพิเศษที่ทำให้คุณสามารถใช้ทางด่วนในภูมิภาคโทโฮคุได้อย่างไม่จำกัดผ่านระบบ ETC ด้วยอัตราค่าใช้จ่ายคงที่!

กรุณาเช่าบัตร ETC* พร้อมรถที่ระบุ

คุณสามารถรับบริการดังกล่าวได้ที่สำนักงานเช่าของเราทุกแห่งในภูมิภาคโทโฮคุและมีบริการสำหรับการเช่ารถแบบเที่ยวเดียวภายในพื้นที่

★กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์ TEP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.driveplaza.com/trip/drawari/tep2015/en.html

ข้อควรระวัง