คู่มือการใช้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่

ผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่สามารถใช้ได้ ใบอนุญาตขับขี่ที่สามารถใช้ได้คือใบอนุญาตขับขี่ดังต่อไปนี้

1. ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ลงวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1949

2. ใบอนุญาตขับขี่ที่ออกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส ไต้หวัน เบลเยียม หรือโมนาโก พร้อมคำแปลภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองแล้ว

3. ใบอนุญาตขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น

1. ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ลงวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1949 (อนุสัญญาเจนีวา))

เมื่อขับขี่ด้วยใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ:
คุณจะต้องแสดงทั้งหนังสือเดินทางจากประเทศของคุณและใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ

ข้อควรระวัง:

  • * ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศมีอายุเพียงหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ออก (กรุณาตรวจสอบวันที่ออกใบอนุญาตขับขี่ของคุณ) นอกจากนี้ ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น (วันที่เดินทางเข้าประเทศสามารถดูได้จากตราประทับขาเข้า (immigration stamp) ในหนังสือเดินทางของคุณ)
  • *อย่างไรก็ตาม สำหรับบุคคลที่ลงทะเบียนผู้พำนักทั่วไป ซึ่งออกจากประเทศญี่ปุ่นและกลับเข้ามาบ่อยครั้งภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จะไม่มีการระบุวันที่เดินทางเข้าประเทศ (วันที่เริ่มขับขี่ได้ในประเทศญี่ปุ่น) สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นที่มีใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ กรุณาอ้างอิงจากเว็บไซต์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติญี่ปุ่น สำหรับรายละเอียดอื่นๆ กรุณาดูที่นี่
  • * ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศที่ออกโดยประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาปารีส (1926) อนุสัญญาวอชิงตัน (1943) หรืออนุสัญญาเวียนนา (1968) ไม่สามารถใช้ได้
  • * ต้องมีตราประทับในช่อง D สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มี 9 ที่นั่งขึ้นไป (รวมที่นั่งผู้ขับขี่)
    (ประเภทยานพาหนะที่สามารถใช้ได้: คลาส W-B หรือรถมินิแวนขนาดใหญ่ รถไมโครบัส เป็นต้น)
  • * ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศที่ออกในประเทศญี่ปุ่น ไม่สามารถใช้ขับขี่ในประเทศญี่ปุ่นได้

รายการตรวจสอบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ

1. ประเทศที่ออกใบอนุญาต

2. วันที่ของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง (19 กันยายน ค.ศ. 1949)

* ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศที่ลงวันที่อื่นไม่สามารถใช้ขับขี่ในประเทศญี่ปุ่นได้

3. วันที่ออกใบอนุญาต

* ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่ออก

4. ตราประทับอนุญาตสำหรับประเภทของยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่
* สำหรับรายละเอียดของแต่ละประเภท กรุณาดูที่ด้านล่าง

ประเภท
ยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่
คลาสของยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต
A
รถจักรยานยนต์
ไม่มี
B
ยานยนต์ที่ใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งมีที่นั่งจำนวนไม่เกิน 8 ที่นั่ง (ไม่รวมที่นั่งของผู้ขับขี่) หรือใช้สำหรับการขนส่งสินค้า และมีน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม (7,700 ปอนด์) ยานพาหนะในประเภทนี้อาจใช้ร่วมกับรถพ่วงขนาดเล็ก (light trailer) ได้
คลาส K, S, E, J, O, X, W (ไม่รวม W-B), G, V, D, T (T-H/T-S)
C
ยานยนต์ที่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้า และมีน้ำหนักสูงสุดเกิน 3,500 กิโลกรัม (7,700 ปอนด์) ยานพาหนะในประเภทนี้อาจใช้ร่วมกับรถพ่วงขนาดเล็กได้
คลาส K T-C, R-D หรือใหญ่กว่า (รถบรรทุกขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกสินค้า (ตู้แห้ง))
D
ยานยนต์ที่ใช้สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและอื่นๆ ซึ่งมีที่นั่งไม่รวมที่นั่งของผู้ขับขี่จำนวน 8 ที่นั่งขึ้นไป ยานพาหนะในประเภทนี้อาจใช้ร่วมกับรถพ่วงขนาดเล็กได้
คลาส W-B, W-E (รถมินิแวน ผู้โดยสาร 10 ที่นั่ง) และรถไมโครบัส
E
ประเภท B, C หรือ D ข้างต้น พร้อมส่วนพ่วงอื่นๆ
ไม่มี

2. คำแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรอง

หากคุณมีใบอนุญาตขับขี่ที่ออกในประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน เบลเยียม หรือโมนาโก คุณจะต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง คำแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรอง และหนังสือเดินทางของคุณ
คำแปลสามารถใช้งานได้ (1) ปีนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น กรุณาแสดงหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันวันที่เดินทางเข้าประเทศ

●คำแปลใบอนุญาตขับขี่เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองควรออกโดยสถานทูต หรือสถานกงสุลในประเทศญี่ปุ่น หรือสมาพันธ์ยานยนต์ประเทศญี่ปุ่น (JAF)
●สำหรับใบอนุญาตขับขี่ของประเทศไต้หวัน คำแปลใบอนุญาตขับขี่เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองควรออกโดย JAF หรือสมาคมความสัมพันธ์ไต้หวัน - ญี่ปุ่น

3. ใบอนุญาตขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น

ประเภทของใบอนุญาตขับขี่และประเภทของยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่มีดังนี้

: ได้รับอนุญาต
: ไม่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่ยานพาหนะบางรุ่น
: ไม่ได้รับอนุญาต
ประเภทของยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี่ทั่วไป*1 ใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์กึ่งขนาดกลาง (สูงสุด 5 ตัน)*2 ใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์กึ่งขนาดกลาง ใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ขนาดกลาง (สูงสุด 8 ตัน) ใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ขนาดกลาง
รถยนต์โดยสาร, รถมินิแวน,
รถตู้ขนาดเล็ก
รถบรรทุกกระบะราบ T-H・T-S
T-C
T-D・T-E
T-F
รถบรรทุกสินค้า (ตู้แห้ง) R-D
R-E・R-F
R-G
ยานพาหนะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ *3 *4
รถไมโครบัส

*1 ผู้ขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ทั่วไป หลังวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 2017

*2 ผู้ขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ทั่วไป ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2007 และวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2017

*3 ไม่อนุญาตเมื่อน้ำหนักสูงสุดของยานพาหนะ (น้ำหนักของยานพาหนะและน้ำหนักบรรทุกสูงสุด) เกิน 7.5 ตัน

*4 ไม่อนุญาตเมื่อน้ำหนักสูงสุดของยานพาหนะ (น้ำหนักของยานพาหนะและน้ำหนักบรรทุกสูงสุด) เกิน 8 ตัน

การจอง

1. วิธีการจอง

สำหรับการจองทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการส่วนภาษาอังกฤษของ Nippon Rent-A-Car

ฝ่ายบริการส่วนภาษาอังกฤษของ Nippon Rent-A-Car

+ 81-3-6859-6234 [ภายในประเทศญี่ปุ่น: 03-6859-6234]

Mon. - Fri. (Closed on the weekends and holidays)

09:00 - 16:00 (JST)

*การสนทนาทางโทรศัพท์จะได้รับการบันทึกเพื่อการบริการทางโทรศัพท์ที่ดีขึ้น

2. วิธีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการจอง

การยกเลิก: คุณสามารถยกเลิกการจองได้ทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล
การเปลี่ยนแปลง: กรุณาจองทางออนไลน์ใหม่อีกครั้ง แล้วจึงยกเลิกการจองเดิม
หากยานพาหนะหรือวันที่เช่าไม่แสดงแบบออนไลน์ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการส่วนภาษาอังกฤษของ Nippon Rent-A-Car ทางโทรศัพท์หรืออีเมล

โทรศัพท์:

หากคุณไม่ทราบหมายเลขการจอง กรุณาระบุชื่อผู้ขับขี่ สถานที่ และวันที่รับรถเพื่อทางเราจะสามารถค้นหาการจองของคุณได้

อีเมล:

กรุณาระบุข้อมูลต่อไปนี้ลงในอีเมลของคุณ

・คุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง

・หมายเลขการจอง

・ชื่อผู้ขับขี่

・วันที่รับรถ

・สาขาที่เช่ารถ

・สิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง (เมื่อขอเปลี่ยนแปลงการจอง)

อีเมล:intlres@nipponrentacar.co.jp

*ค่าธรรมเนียมการยกเลิก

การยกเลิกการจองมีค่าธรรมเนียม หากคุณไม่แสดงตัวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงหลังเวลาที่จองในการรับรถ จะถือว่าเป็นการยกเลิกการจอง ค่าธรรมเนียมจำนวนเดียวกันจะชำระให้โดย Nippon Rent-A-Car ในกรณีที่ Nippon Rent-A-Car เป็นฝ่ายยกเลิก หรือสัญญาเช่าไม่ถูกจัดทำขึ้น สำหรับการจองและยกเลิกภายในวันเดียวกันจะไม่มีค่าธรรมเนียมดังกล่าว

*ไม่มีภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการยกเลิก

ตั้งแต่รับรถจนถึงส่งคืนรถ

1. ที่สำนักงาน

สิ่งที่ต้องใช้

(1) ใบอนุญาตขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศที่สามารถใช้ได้ในประเทศญี่ปุ่น (ลงวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1949) หรือใบขับขี่ที่ออกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส ไต้หวัน เบลเยียม หรือโมนาโก (ต้องมีคำแปลภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรอง)

(2) หนังสือเดินทางของคุณ (สำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น)

(3) บัตรเครดิตที่ Nippon Rent-A-Car รองรับ

ขั้นตอนการรับรถ

(1) เราจะถ่ายเอกสารใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทางของคุณ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(2) เราจะขอให้คุณอ่านข้อตกลงการเช่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และเซ็นชื่อหากยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

(3) ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเมื่อรับรถ

(4) พนักงานของเราจะขอให้คุณตรวจสอบและยืนยันสภาพภายนอกของรถ หากคุณพบเห็นความเสียหายบนตัวรถ กรุณาแจ้งพนักงานทันที

2. การคืนรถ

ขั้นตอนการคืนรถ

*กรุณาคืนรถพร้อมน้ำมันเต็มถัง

(1) แสดงใบเสร็จค่าน้ำมันเมื่อคืนรถ

(2) พนักงานจะตรวจสอบรถกับคุณ กรุณาอย่าทิ้งทรัพย์สินส่วนตัวไว้ในรถ

(3) คุณอาจต้องชำระเงินเพิ่ม หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เครื่องมือ/อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมและค่าธรรมเนียม

อุปกรณ์เสริม
หมายเหตุ

ระบบนำทางรถยนต์ (GPS)

ค่าธรรมเนียม: ฟรี

ยานพาหนะทุกคันติดตั้ง GPS หลายภาษา
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการกำหนด GPS ภาษาญี่ปุ่นให้กับรถของคุณ
* GPS ภาษาญี่ปุ่นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto

เครื่อง ETC

ค่าธรรมเนียม: ฟรี

มีให้สำหรับรถทุกประเภทโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นเกาะที่อยู่ห่างไกล)
บัตร ETC จะต้องเสียบเข้ากับเครื่อง ETC ก่อนจะผ่านช่อง ETC บนทางพิเศษ
ETC คืออะไร

บัตร ETC

ค่าธรรมเนียม: 330 เยน รวมภาษี ใช้งานได้สูงสุด 7 วัน
1,100 เยน รวมภาษี ใช้งานได้ 8 วันขึ้นไป

บัตร ETC มีบริการให้เช่าที่สำนักงานเช่าหลักของเราทั่วประเทศ (ไม่มีในสำนักงานเช่าที่ตั้งอยู่บนเกาะขนาดเล็กที่ไม่มีระบบ ETC)
ค่าผ่านทางจะถูกคำนวณเมื่อคุณคืนรถและบัตร ETC

Expressway Pass

ค่าธรรมเนียม: อัตราจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโปรแกรมของบัตร Expressway Pass

แผนที่มีความคุ้มค่าสำหรับการเดินทางบนทางพิเศษด้วยการเหมาจ่าย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่นี่
เมื่อต้องการใช้โปรแกรมบัตร Expressway Pass คุณจะต้องเช่าบัตร ETC จาก Nippon Rent-A-Car

รถยนต์ปลอดบุหรี่

ค่าธรรมเนียม: ฟรี

รถยนต์โดยสารและรถมินิแวนทุกคันเป็นรถปลอดบุหรี่
รถตู้บรรทุก, รถบรรทุก และรถบรรทุกสินค้า (ตู้แห้ง) สามารถสูบบุหรี่ได้

ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)
(ยกเว้นรถที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน)

ค่าธรรมเนียม: 1,650 เยน/วัน (สูงสุด 15 วัน)

ระบุในขณะที่ทำการจอง (บางพื้นที่เท่านั้น)
*คลาส J-C, J-I และ Y-C มีระบบขับเคลื่อน 4 ล้อเป็นมาตรฐาน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

1,100 yen/per rental

หากคุณเดินทางกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี คุณจะต้องใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก กรุณาดูที่นี่

ยางสำหรับหิมะ (ยางสำหรับฤดูหนาว)

2,200-3,300 เยน/วัน
(ค่าธรรมเนียมสูงสุด: 10 เท่าของอัตรารายวัน)

ยางสำหรับหิมะเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อคุณขับขี่บนพื้นถนนที่มีหิมะ/น้ำแข็ง ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสำนักงานเช่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีหิมะตกหนัก แต่จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับสำนักงานเช่าอื่นๆ กรุณาระบุในขณะที่จอง หากคุณต้องการรถที่มาพร้อมกับยางสำหรับหิมะ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับการจราจรทางถนน คุณต้องใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กเมื่อเดินทางกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี หากจำเป็นต้องใช้ กรุณาจองล่วงหน้า มีเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กหลายประเภทให้บริการ กรุณาเลือกประเภทที่เหมาะสมตามรายการด้านล่างนี้

เบาะนั่งสำหรับเด็กอ่อน

เบาะนั่งสำหรับเด็กเล็ก

ความสูง: 40 ซม. - 75 ซม

อายุ: มากถึง 15 เดือน

ความสูง: 76 ซม. - 105 ซม

อายุ : 16 เดือน - 4 ปี

น้ำหนัก: สูงสุด 18 กก

ขนาด (ตัวอย่าง)
กว้าง 475 มม. x
ลึก 525 มม. x
สูง 650 มม.

เบาะนั่งสำหรับเด็ก

ความสูง: 100 ซม. - 140 ซม

อายุ: 4 ปี - 10 ปี

 

ขนาด (ตัวอย่าง)
กว้าง 420 มม. x
ลึก 350 มม. x
สูง 210 มม.

ETC คืออะไร ?

ระบบ ETC (Electronic Toll Collection) ทำให้ผู้ขับขี่สามารถชำระค่าผ่านทางได้โดยไม่ต้องหยุดรถที่ประตูเก็บค่าผ่านทาง ค่าผ่านทางจะเรียกเก็บตามการใช้งานทั้งหมดที่บันทึกไว้ในชิปวงจรรวมของบัตร ETC

เว็บไซต์รวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ ETC

ต้องเสียบบัตร ETC เข้ากับเครื่อง ETC ก่อนจะผ่านประตู ETC บนทางพิเศษ

*บัตร ETC มีบริการให้เช่าที่สำนักงานเช่าของเราทั่วประเทศ
กรุณาจองล่วงหน้า คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเช่าแบบเที่ยวเดียว (คืนรถที่สาขาอื่น)

Nippon Rent-A-Car ให้บริการเช่ารถแบบเที่ยวเดียว ดังนั้นคุณจึงสามารถรับรถจากสาขาหนึ่งและคืนอีกสาขาหนึ่งได้
(ขึ้นอยู่กับรถที่มีให้บริการและสถานที่)

ค่าธรรมเนียมการเช่าแบบเที่ยวเดียว:

1
ถ้าสาขาที่ยืมและสาขาที่คืนอยู่ห่างกันน้อยกว่า 20 กม และพื้นที่ที่กำหนดโดย Nippon Rent-A-Car
ฟรี
2
ถ้าสาขาที่ยืมและสาขาที่คืนอยู่มากกว่า 20 กม และพื้นที่ที่กำหนดโดย Nippon Rent-A-Car
มี

●ค่าธรรมเนียมการคืนจะแตกต่างกันไปตามระยะทางและประเภทของรถ

●สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากที่นี่

ข้อควรระวัง:

  • *การเช่าแบบเที่ยวเดียวอาจไม่มีให้บริการในบางสาขา เนื่องจากพื้นที่ สภาพแวดล้อมในการจองครั้งถัดไป ประเภทของรถที่เลือก และเหตุผลอื่นๆ
  • *การเช่าแบบเที่ยวเดียวไม่มีให้บริการในเกาะที่ห่างไกล เช่น ซาโดกาชิมะ ทาเนกาชิมะ ยาคุชิมะ โอกินาว่าฮอนโต อิชิกาคิจิมะ และมิยาโคจิมะ
  • *กรุณาติดต่อสำนักงานที่คุณรับรถ หากต้องการเปลี่ยนสถานที่คืนรถหลังจากรับรถแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมการเช่าแบบเที่ยวเดียว

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกและอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก

การยกเลิกการจองจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากคุณไม่แสดงตัวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลารับรถจะถือเป็นการยกเลิกการจอง ค่าธรรมเนียมจำนวนเดียวกันจะชำระให้โดย Nippon Rent-A-Car ในกรณีที่ Nippon Rent-A-Car เป็นฝ่ายยกเลิก หรือสัญญาเช่าไม่ถูกจัดทำขึ้น สำหรับการจองและยกเลิกภายในวันเดียวกันจะไม่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว

สูงสุด 7 วันก่อนวันที่เช่า
ไม่มีค่าธรรมเนียม
สูงสุด 3 วันก่อนวันที่เช่า
20% ของอัตราค่าเช่าพื้นฐาน
สูงสุด 1 วันก่อนวันที่เช่า
30% ของอัตราค่าเช่าพื้นฐาน
วันที่เช่า
50% ของอัตราค่าเช่าพื้นฐาน
ค่าธรรมเนียมสูงสุด 6,000 เยน

*มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกต่างหากสำหรับรถไมโครบัส

*ไม่มีภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการยกเลิก

ค่าธรรมเนียมเกินเวลา

หากคุณต้องการเลื่อนระยะเวลาการเช่า กรุณาติดต่อสาขาที่รับรถก่อนคืนรถและจะต้องได้รับอนุญาตก่อน ในกรณีที่คืนรถเลยจากช่วงเวลาที่เช่าจะมีค่าธรรมเนียมเกินเวลาตามอัตราที่ได้ระบุไว้

■ค่าธรรมเนียมการยกเลิกระหว่างการเช่า (HCC)

หากคุณต้องการยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างการเช่า ภายหลังจากที่ได้รับรถไปแล้ว คุณต้องแจ้งไปยังสาขาที่เช่ารถและจะต้องได้รับอนุญาตก่อน ในกรณีดังกล่าว อัตราค่าเช่าสำหรับส่วนที่ถูกยกเลิกจะได้รับคืนโดยหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกระหว่างการเช่า แต่จะไม่ได้รับคืนสำหรับการยกเลิกระหว่างการเช่าที่เหลือเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

Halfway Cancellation
Charges (HCC)

HCC = (A-B)*50%
A: อัตราค่าเช่าพื้นฐานสำหรับระยะเวลาการเช่าเดิม
B: อัตราค่าเช่าพื้นฐานสำหรับระยะเวลาที่ได้เช่าไปแล้ว
*ค่าธรรมเนียม HCC สูงสุดไม่เกิน 6,000 เยน

*ค่าธรรมเนียมการยกเลิกระหว่างการเช่าจะแตกต่างไปสำหรับรถไมโครบัส

*ไม่มีภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการยกเลิก

ค่าน้ำมัน

・หากเป็นไปได้ กรุณาเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่กำหนดไว้ก่อนคืนรถ
・หากไม่ได้เติมน้ำมัน Nippon Rent-A-Car จะเรียกเก็บค่าเติมน้ำมันโดยคิดจากระยะทางที่ขับขี่หรือเกจน้ำมัน
กรุณาทราบว่าค่าเติมน้ำมันในกรณีดังกล่าวอาจสูงกว่าการเติมที่สถานีบริการน้ำมัน
・กรุณาเติมน้ำมันด้วยน้ำมันเบนซินหรือดีเซลตามที่กำหนดไว้โดยผู้ผลิตรถ

ค่าธรรมเนียมการไม่สามารถดำเนินงานได้ (NOC)

ค่าธรรมเนียม NOC จะเป็นส่วนหนึ่งของการชดเชยสำหรับการใช้งานไม่ได้ อันเป็นผลจากการที่ไม่สามารถใช้งานรถเช่าในระหว่างการซ่อมแซมหรือทำความสะอาด ด้วยเหตุที่ไม่ได้เกิดจาก Nippon Rent-A-Car ดังต่อไปนี้ - อุบัติเหตุจากการจราจร การโจรกรรม เครื่องยนต์ขัดข้อง รอยเปื้อน เป็นต้น ค่าธรรมเนียมนี้เป็นอัตราเดียวกันไม่ว่าจะมีความเสียหายในระดับใดและใช้เวลาในการซ่อมแซมนานเท่าใด

เมื่อคืนรถเช่าที่สาขาเดิมตามกำหนด
20,000 เยน
กรณีอื่นๆ
50,000 เยน

*ประกันค่าเสียหายส่วนแรก (CDW) จะไม่ครอบคลุมค่าธรรมเนียม NOC

*ไม่มีภาษี (รวมถึงภาษีการบริโภคในท้องที่) สำหรับค่าธรรมเนียม NOC

ฤดูปกติและฤดูท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

ฤดูปกติและฤดูท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับสาขา/พื้นที่
กรุณาอ้างอิงจากแผนที่ด้านล่างสำหรับฤดูที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเช่าล่วงหน้า

*กรุณาตรวจสอบอัตราค่าบริการจากวันที่/สถานที่รับรถ

*อัตราค่าบริการสำหรับฤดูร้อนในฮอกไกโดจะแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ในญี่ปุ่น

*สำหรับรถตู้บรรทุกและรถบรรทุก อัตราค่าบริการจะอ้างอิงตามช่วงฤดูปกติตลอดทั้งปี

*ฤดูท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี

ฤดูท่องเที่ยวประจำปี

High Season Dates

ยางสำหรับฤดูหนาวและการขับขี่ในช่วงฤดูหนาวที่ญี่ปุ่น (พฤศจิกายน-เมษายน)

รถของคุณต้องมียางสำหรับฤดูหนาวหากขับขี่ไปในพื้นที่ที่พื้นถนนที่เป็นน้ำแข็งหรือมีหิมะ
ยกเว้นสำหรับโอกินาว่าและเกาะทางใต้ พื้นที่ทั้งหมดรวมถึงภายในเมือง เช่น โตเกียว โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ฟุกุโอกะ เป็นต้น ที่อาจมีหิมะตก
การขับขี่บนพื้นถนนที่เป็นน้ำแข็งนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่ง หากไม่มียางสำหรับฤดูหนาว กรุณาตรวจสอบสภาพถนนและพยากรณ์อากาศของจุดหมายปลายทาง ขณะที่จองจะต้องแน่ใจว่าได้เลือกยางสำหรับฤดูหนาวเป็นอุปกรณ์เสริมในกรณีที่จำเป็น

หมายเหตุ:1

พื้นที่ยอดนิยมที่หิมะตก

ฮอกไกโด
สาขาทั้งหมดในฮอกไกโด
ฮอนชู
ทุกสาขาในภูมิภาคโทโฮคุ / นิกโก้ / คุซัตสึ / มันซะ ออนเซ็น / ทาคารากาวะ ออนเซ็น / มินามากิ ออนเซ็น / ฮาโกเน่ / ภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบ / นากาโนะ / นีงาตะ / ฮิดะทาคายามะ / ชิราคาวะโก / คานาซาวะ / โทยามะ / เส้นทางแอลป์ / เกียวโตตอนเหนือ (อามาโนะฮาชิดาเตะ / ทันโกะ ฯลฯ) / อาริมะ ออนเซ็น / ภูเขารกโกะ / ภูเขาโคยะ / ทตโทริ / มัตสึเอะ ฯลฯ
ชิโกกุ
อิยะ วัลเลย์ / ฯลฯ
คิวชู
ภูเขาอะโสะ / ยุฟุอิน / ทาคาจิโฮะ / ฯลฯ

หมายเหตุ: 2

รถของคุณจะต้องมียางสำหรับฤดูหนาวเมื่อส่งคืนรถในพื้นที่ที่มีหิมะตกตามด้านล่างนี้

พื้นที่ที่มีหิมะตกมาก:

ฮอกไกโด อาโอโมริ อาคิตะ อิวาเตะ ยามากาตะ มิยางิ ฟุกุชิมะ ยามานาชิ นากาโนะ นีงาตะ โทจิกิ (พื้นที่นิกโก้และคินุกาวะ) โทยามะ อิชิกาวะ ฟุคุอิ ชิมาเนะ และทตโทริ

หมายเหตุ: 3

อาจมีหิมะตกในพื้นที่อื่นด้วย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หลังจากตรวจสอบพยากรณ์อากาศและสภาพถนนแล้ว หากพบว่าจำเป็นต้องใช้รถที่มียางสำหรับฤดูหนาว กรุณาจองรถดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์เสริม
ยางสำหรับฤดูหนาว
2,200- 3,300 เยนต่อวัน (ค่าธรรมเนียมสูงสุด: 10 เท่าของอัตรารายวัน)

ยางสำหรับฤดูหนาวคืออะไร

ยางสำหรับฤดูหนาวผลิตจากยางชนิดพิเศษที่จะไม่แข็งตัวโดยง่ายแม้จะอยู่ในอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสและต่ำกว่า นอกจากนี้ยังสามารถส่งแรงขับและเบรกบนพื้นถนนได้ดีกว่ายางปกติ (สำหรับฤดูร้อน)

การขับขี่บนพื้นถนนที่เป็นหิมะและน้ำแข็งด้วยยางรถปกติเป็นอันตรายอย่างยิ่ง กรุณาตรวจสอบสภาพอากาศอย่างถี่ถ้วนเมื่อขับขี่รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น
*หากคุณจองรถพร้อมกับยางรถปกติ แม้ในพื้นที่ที่มีหิมะตก เราอาจไม่สามารถให้คุณเช่ายางสำหรับฤดูหนาวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
*รถที่ไม่มียางสำหรับหิมะอาจไม่ได้รับอนุญาตให้วิ่งในถนนบางเส้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณหิมะที่ตก

เคล็ดลับ 4 ข้อสำหรับการขับขี่บนหิมะและน้ำแข็ง

1. ค่อยๆ เหยียบคันเร่งเมื่อออกตัว หากคุณเร่งเครื่องกะทันหัน ล้อจะหมุนอยู่กับที่
2. ห้ามเลี้ยว เบรก เร่งความเร็ว หรือลดความเร็วกะทันหัน ในขณะที่รถยังเคลื่อนที่ คุณอาจสูญเสียการควบคุมและรถอาจหมุนได้
3. แม้แต่บนถนนที่มีปริมาณหิมะน้อยก็อาจมีน้ำแข็งได้ กรุณาเว้นระยะห่างกับรถด้านหน้าของคุณให้มากกว่าปกติ
4. รถอาจหมุนขณะเข้าโค้งได้ง่ายเนื่องจากแรงหนีศูนย์กลาง กรุณาลดความเร็วในทางตรงลงก่อนเข้าโค้ง

คำแนะนำสำหรับแอพพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวก

Safety tips FREE

แอพแจ้งเตือนข้อมูล "เคล็ดลับความปลอดภัย"

แอพแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนแผ่นดินไหว สึนามิ สภาพอากาศ และภูเขาไฟระเบิดในประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้า แอพมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์หลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้พำนักในประเทศญี่ปุ่น ลิงก์ของเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ

QR Code

For Android

For iPhone

ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้: Android 4.1 ขึ้นไป iOS7.0 ขึ้นไป