นโยบายความเป็นส่วนตัว

ที่ Nippon Rent-A-Car เราถือว่าการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเรา เรายึดนโยบายต่อไปนี้ในการจัดการข้อมูลของลูกค้า นอกจากนี้ เราจะไม่รวบรวม เก็บ ใช้ หรือแชร์หมายเลขประจำตัวประชาชน (Individual Number) ของลูกค้า

*Nippon Rent-A-Car หมายถึง Nippon Rent-A-Car Service, Inc., บริษัทในเครือ และสาขาที่ให้บริการเช่ารถในนามของ Nippon Rent-A-Car Service, Inc. คุณสามารถดูรายละเอียดของบริษัทที่รวมอยู่ในรายการนี้ได้ที่เว็บไซต์ Nippon Rent-A-Car, Inc.
(http://www.nipponrentacar.co.jp/company/outlook.htm)

1.การปฏิบัติตามกฎหมาย

ในการจัดการข้อมูลของลูกค้า Nippon Rent-A-Car จะยึดตามหลักกฎหมายและกฎภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

2.วัตถุประสงค์ในการใช้

Nippon Rent-A-Car จะขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (ยกเว้นหมายเลขประจำตัวประชาชน) เพื่อใช้ดังต่อไปนี้
เมื่อขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (ยกเว้นหมายเลขประจำตัวประชาชน) สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ เราจะระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ดังกล่าวล่วงหน้า

1) เพื่อทำหน้าที่ในฐานะธุรกิจรถเช่าที่ได้รับอนุญาตที่บัญญัติภายใต้กฎหมาย เช่น การจัดทำใบอนุญาตให้เช่าเมื่อมีการทำสัญญาเช่า

2) เพื่อให้บริการรถเช่า สินเชื่อรถยนต์ และบริการที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้า

3) เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า

4) เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับรถเช่า รถมือสอง รวมถึงสินค้าและบริการอื่นๆ ที่จัดการโดยบริษัทของเรา งานอีเวนต์พิเศษ แคมเปญส่งเสริมการขาย และรายการอื่นๆ ผ่านทางจดหมาย อีเมล และที่คล้ายกันนี้

5) เพื่อดำเนินการสำรวจลูกค้า สำหรับใช้ในการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ Nippon Rent-A-Car และเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

6) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลในเชิงสถิติเพื่อสร้างข้อมูลเชิงสถิติที่ผ่านกระบวนการโดยไม่ระบุตัวบุคคล

3. การเก็บข้อมูลที่เหมาะสม

Nippon Rent-A-Car จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยการหลอกลวงหรือวิธีอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม

4. การใช้

Nippon Rent-A-Car จะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ระบุภายใต้ "2. วัตถุประสงค์ในการใช้" ชื่อ วันเกิด เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เลขที่ใบอนุญาต วันที่ของใบอนุญาตหมายเลขลูกค้า รายละเอียดที่ทำงาน (ที่ทำงาน ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ) ประวัติการใช้

5. การแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม

Nippon Rent-A-Car จะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคล (ยกเว้นหมายเลขประจำตัวประชาชน) กับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

1)เมื่อแชร์ข้อมูลกับบริษัทที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าล่วงหน้า

2)เมื่อมีการเรียกร้องภายใต้กฎหมาย

3)เมื่อการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อป้องกันการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน และอยู่ในสถานการณ์ที่ยากจะขอความยินยอมจากลูกค้า

4)เมื่อการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเป็นพิเศษสำหรับการปรับปรุงสาธารณสุขและอนามัย หรือสำหรับการส่งเสริมการพัฒนาเสียงของชนกลุ่มน้อย และอยู่ในสถานการณ์ที่ยากจะขอความยินยอมจากลูกค้า

5)เมื่อจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติ หน่วยงานราชการท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวในการจัดการกรณีที่ถูกบัญญัติตามกฎหมาย และการขอความยินยอมจากลูกค้าอาจขัดขวางการจัดการกรณีเหล่านั้น

6.การเปิดเผย การแก้ไข และการลบ

Nippon Rent-A-Car พยายามที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
นอกจากนี้ Nippon Rent-A-Car จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีในครอบครองทันทีเมื่อได้รับการร้องขอจากลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด
หากได้รับการชี้แจงว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง Nippon Rent-A-Car จะแก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม

ขั้นตอนสำหรับการขอเปิดเผย/แก้ไข/ระงับการใช้

แบบฟอร์มการขอเปิดเผย

แบบฟอร์มการขอแก้ไข

7.การจัดการความปลอดภัย

Nippon Rent-A-Car จะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วไหล สร้างความเสียหาย หรือทำอันตราย และอื่นๆ ในทำนองเดียวกันนี้ เพื่อให้มั่นใจในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเป็นผู้จัดการ

8.การฝึกอบรมและการควบคุมดูแลพนักงาน

เมื่อจะมอบหมายให้พนักงานจัดการข้อมูลส่วนบุคคล Nippon Rent-A-Car จะจัดการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงควบคุมดูแลพนักงานตามความเหมาะสม

9.การควบคุมดูแลผู้ได้รับมอบหมาย

เมื่อจะมอบหมายให้พนักงานจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน Nippon Rent-a-Car จะควบคุมดูแลผู้ได้รับมอบหมายตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการมอบหมาย

10.การตอบข้อร้องเรียน

Nippon Rent-A-Car จะตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างทันท่วงทีและตามความเหมาะสม

11. ฝ่ายบริการตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

English Service Desk
intlres@nipponrentacar.co.jp

ข้อมูลซึ่งอ้างอิงจากพระราชบัญญัติธุรกรรมพาณิชย์พิเศษ

1.ชื่อเว็บไซต์

NIPPON Rent-A-Car http://www.nipponrentacar.co.jp/

2.ผู้ดำเนินการเว็บไซต์, ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

Nippon Rent-A-Car Service, Inc.
3 คันดะเนริเบโจ เขตจิโยดะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 〒101-0022
03-6859-6140

3.ผู้ดูแลเว็บไซต์

มิยาโมโตะ ทาคาโนริ, ฝ่ายการตลาด

4.เวลาในการจัดส่งสินค้า

รถเช่าจะถูกส่งให้ลูกค้าหลังดำเนินการตามขั้นตอนสัญญาเช่าที่สาขาที่เช่าและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

5.ราคาขาย (ค่าธรรมเนียม)

ราคาจะแสดงที่หน้า "ประเภทยานพาหนะ/อัตราค่าเช่า"

http://www.nipponrentacar.co.jp/service/syasyu.html

ราคาแคมเปญส่งเสริมการขายจะแสดงที่หน้า "แคมเปญส่งเสริมการขาย"

http://www.nipponrentacar.co.jp/info.htm

ค่าธรรมเนียมบริการเสริม, ค่าธรรมเนียมการคืนรถต่างสาขา และค่าธรรมเนียมการเช่ารถช่วงดึกจะแสดงที่หน้า "ค่าธรรมเนียมอื่นๆ"

http://www.nipponrentacar.co.jp/service/ryokin_reply.htm

6.ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าผลิตภัณฑ์ (ค่าธรรมเนียม) ที่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

โปรแกรมที่ครอบคลุมค่าเสียหายส่วนแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สินและยานพาหนะ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ที่เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า (โปรแกรมประกันค่าเสียหายส่วนแรก (CDW))

http://www.nipponrentacar.co.jp/service/kiyaku.htm#service04

ค่าน้ำมันในกรณีที่ลูกค้าคืนรถโดยไม่ได้เติมน้ำมันให้เต็มถัง

http://www.nipponrentacar.co.jp/service/kiyaku.htm#return03

*ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเช่า (ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

7.เวลาและวิธีการในการชำระราคาขาย (ค่าธรรมเนียม) และรายการอื่นๆ

จะต้องชำระที่สาขาที่เช่าเมื่อเซ็นสัญญาเช่าแล้ว (ก่อนออกเดินทาง)
โดยทั่วไป จะรับชำระผ่านบัตรเครดิต หากชำระด้วยเงินสด ลูกค้าจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทกำหนด

http://www.nipponrentacar.co.jp/service/kiyaku.htm#rental03

*เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต ระยะเวลาในการที่ยอดชำระจริงจะถูกหักจากบัญชีธนาคารของลูกค้าจะกำหนดโดยบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิต

8.ระยะเวลาการสมัคร (การจองใหม่และการเปลี่ยนแปลงการจอง)

สามารถสมัคร (จองผ่านทางอินเตอร์เน็ต) ได้สูงสุดหนึ่งชั่วโมงก่อนการใช้ระยะสั้น

http://www.nipponrentacar.co.jp/ondemand/index.html

9.การยกเลิกการสมัคร (การยกเลิกการจอง)

มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองตามกำหนดเมื่อยกเลิกภายใน 6 วันของการจอง

http://www.nipponrentacar.co.jp/service/kiyaku.htm#reserve03

เมื่อยกเลิกสัญญากลางคันจะต้องได้รับการยินยอมจากสาขา มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกสัญญากลางคัน

http://www.nipponrentacar.co.jp/service/kiyaku.htm#return02

10.ข้อตกลงพิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับการขาย (ข้อตกลงอื่นๆ)

10.ข้อตกลงพิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับการขาย (ข้อตกลงอื่นๆ) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้รถเช่าและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง กรุณาดูหน้า "ตั้งแต่การจองจนถึงการคืนรถ"

http://www.nipponrentacar.co.jp/service/kiyaku.htm